Potrzebne dokumenty

  Do wydania certyfikatu do podpisu kwalifikowanego niezbędne są następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tożsamość: ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, karta pobytu) wydany przez Polskę lub inny kraj Unii Europejskiej albo ważny paszport (wydany w dowolnym kraju).
  • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer PESEL, dokument musi zawierać numer PESEL lub należy dostarczyć dowód nadania numertu PESEL
  • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer dokumentu tożsamości (zamiast numeru PESEL), na spotkaniu z naszym Inspektorem ds. rejestracji trzeba okazać ten konkretny, ważny dokument tożsamości
  • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer NIP (zamiast numeru PESEL): oryginał nadania numeru NIP dla osoby fizycznej, dla której wystawiany jest certyfikat (oryginał dokumentu do wglądu, kopia do akt)
  • W przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane jakieś dane w polu „Pozycja zawodowa”: dokument potwierdzający określone uprawnienia (w zależności od rodzaju wprowadzonych danych – np. prawo wykonywania danego zawodu regulowanego, upoważnienie do wystawiania legitymacji studenckich, upoważnienie firmy do wpisania danego stanowiska, dyplom nadania tytułu naukowego itd.)
  • W przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane dane organizacji: Upoważnienie do otrzymania certyfikatu z danymi organizacji, podpisane przez osobę uprawnioną. Upoważnienie nie jest wymagane, jeśli uprawnienie danej osoby wynika z rejestru KRS/CEiDG albo ustawy (w przypadku organów administracji).
  • W przypadku skorzystania ze zniżki za odnowienie certyfikatu (patrz odnowienie certyfikatu) i NIE jest to certyfikat Cencert: dokumenty potwierdzające prawo do zakupu certyfikatu w cenie odnowienia (np. umowa z wystawcą poprzedniego certyfikatu kwalifikowanego, protokół odbioru zaweirający daty i dane osobowe itd.)

   

  © Your company All rights reserved

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation